Museum + skule = sunt og sant!

Vi på Sunnfjord Museum ynskjer barnehagar og skuleklassar velkomen til lærerike, meinigsfylte og kjekke opplevingar hos oss.
Vi tek imot skuleklassar og barnehagar på alle trinn, og tilbyr ulike opplegg i tilknyting til bygningane i friluftsmuseet og dei skiftande utstillingane våre. Opplegga kan og kombinerast med aktivitetar i tunet og turstiane våre. Ved påmelding sender vi ut meir praktisk informasjon og program for dagen.

Med atterhald om endringar!

 

Formidlingstilbod våren / hausten 2021

"Tidskapselen". Den kulturelle skulesekken. AVLYST!

9. klasse. Veke 7-15.
Eit formidlingstilbod til alle 9. klassingar gjennom DKS. Målet er mellom anna at elevane skal bli kjende med kulturarv og museumsarbeid, og museet i sitt eige nærmiljø.
Vi ser på korleis kulturarv er med å gje grunnlag for identitet og forståing for eigne tradisjonar som noko verdifullt. Identitetsomgrepet blir diskutert med eit historisk tilbakeblikk på korleis identitet har endra seg gjennom dei siste 200 åra.
Kva er identitet og kva spelar inn i forming av den? Kva fridom hadde ein på slutten av 1800-talet til å forme sin eigen identitet?

 

Stølsdrift

5. - 7. klasse. Veke 34-35.
I dette tilbodet får borna eit innblikk i stølsdrift slik ho ville sjå ut frå ca. 1880-åra og framover. Kva arbeidsoppgåver hadde ein og korleis var livet på stølen? Vi går delar av Mostien opp til museumsstølen, og etterpå går vi til museumstunet der elevane får prøve seg på ulike aktivitetar som å bære vatn med vassele, kverne korn, sette saman mjølkeseperator og løyse rebus.
"Elevane hadde ein fin dag med variert opplegg og god oppføljing. Anbefalar dette undervisningsopplegget på det sterkaste." (Lærar, 6. klasse)

 

Fotografen Olai Fauske

Til sommaren opnar vi ei stor utstilling om den kjende sunnfjordfotografen Olai Fauske. Utstillinga vil vere open for skuleklassar frå veke 33 til slutten av oktober. I utstillinga presenterer vi ulike fotografiske sjangrar, Fauske sitt liv og virke, og ser på fotografiet si historie. Meir informasjon om formidlingstilbod til ulike klassetrinn blir sendt ut seinare i vår.

 

Jul i gamle dagar

Skule og barnehage. Veke 49-51.
Opplev god gammaldags julestemning hos oss. Vi fortel om gamle tradisjonar kring jula, vandrar i tunet, ordnar til juleverkstad og avsluttar med å gå rundt juletreet. Saman skal vi mellom anna sjå korleis folk førebudde seg til jul, kva dei pynta juletreet med og kvifor vi sender julekort. I verkstaden kan elevane få lage julepynt og julekort, kanskje også ei julegåve?

 

Pepperkakebygda mi 2021

Alle. Veke 48-51.
Vi inviterer alle barnehagar og skuleklassar til å lage pepperkakehus til pepperkakebygda vår. Kanskje bygda treng ein skule i målestokk eller eit slott?  Bygda treng og folk og dyr som kan bu der, eller kanskje hjarte og stjerner som heng i taket? Her kan de lage kva enn de ynskjer! Vi opnar for innlevering av pepperkakehus og figurar i veke 47. Pepperkakebygda opnar helga 27.-28. november.

 

Skreddersydde tilbod

Skule, barnehage, VGS og vaksenopplæring. Heile året!
Kunne du tenkt deg ein tur til museet med ei gruppe frå barnehagen, skulen eller videregåande, men er usikker på kva opplegg som passar? Vi skreddersyr formidlingsopplegg tilpassa ynskje, tema og aldersgruppe.


Andre tilbod du kan tinge er til dømes:

- Sjukdom før koronaviruset. (Passar ungdomstrinna og VGS.) 
Våren 2020 vart prega av Covid-19, karantene, heimeskule, kohorter, heimekontor, avstand og smittevernråd. Visste du at karantene var ein metode brukt allereie på 1300-talet for å hindre smitte? De får høyre om sjukdomar før koronaviruset. Korleis behandla og handterte ein desse, og korleis var det med på å endre samfunnet?

- Ein skuledag i gamledagar.

- Korndyrking og matproduksjon på 1800-talet.

- Barndom på 1800-talet.

 

Digitale tilbod

Våren 2020 vart det laga nokre digitale formidlingstilbod som skulle inspirere til aktivitetar heime, på skulen og i samband med fjernundervisning på grunn av Covid-19 pandemien og nedstenginga. Sjølv om vi no er inne i ein meir normal kvardag, blir opplegga ståande til bruk. 

Idékatalog: Leik med mønster! Passar for 1.- 4. klasse. 
I denne aktiviteten skal borna ut og leite etter mønster! Oppgåva passar fint i kunst og handverkarfaget, og vi håpar at du som lærar blir inspirert og kan bruke oppgåvene i undervisninga di.
https://drive.google.com/file/d/19FbQfI80EuOOJ_Sldt4A2A0YYGpj7eYN/view?usp=sharing 

Idékatalog: Prøv deg som registrator og lag utstilling! Passar for 7. - 10. klasse. 
I denne idékatalogen har vi samla ulike aktivitetar som fokuserer på nokre av dei arbeidsoppgåvene ein finn på eit museum; registrering av gjenstandar og utstillingsarbeid. I oppgåvene får elevane eit innblikk på korleis eit museum fungerer i dag. Vi ser på nokre av arbeidsoppgåvene på eit museum, og museet si rolle. Korleis blir nye gjenstandar registrert? Korleis blir ei utstilling laga, og korleis kan vi analysere den?
Vi håpar at du som lærar blir inspirert og kan bruke oppgåvene i undervisninga di.
https://drive.google.com/file/d/1_8rb39EjSWo1u5L4PjWq7WxKnrHQ_wnS/view?usp=sharing 

Registreringsskjema: https://drive.google.com/file/d/1lu4SeIFDQJhW10OQS_BOVlxbm6CbYaAK/view?usp=sharing

Samlingane våre er alltid tilgjengelege på nett!
Besøk https://digitaltmuseum.no/owners/SUM og sjå alt det fine, spennande og rare vi har i magasina våre!

 

Eigenaktivitet i tunet 

Formidlingstilboda våre kan fint kombinerast med aktivitetar i tunet og med turstiane våre – Dyreløypa og Mostien. Dyreløypa vert opna april/mai og tatt ned igjen i oktober, Mostien er open heile året. Vi har uteleikar og rebusar i tunet som kan brukast saman med formidlingsopplegg eller anna besøk på museet.
Uteområda i friluftmuseet skapar og ei fin ramme kring besøket. Kva med å ta matpausen ute i det fri? Eller legge klasseavslutninga til museet? Vi har grillar som kan brukast av skuleklasser, ta med eige kol/ved. .

 

Til læraren

Ved påmelding sender vi ut meir informasjon og program for dagen.
Alle grupper som deltek på opplegga må ha med seg ein eller fleire vaksne, og det er læraren som har ansvar for gruppa.
Vi ynskjer å gje borna gode opplevingar, og det er bra å vere førebudd. Snakk med borna før besøket. Kva er eit museum, korleis oppfører vi oss, og kva skal gå føre seg under besøket?
I mange av opplegga er vi ute og inne i kalde hus, så det er viktig at borna er godt kledde!
Meld frå i god tid om de har særskilde behov.

Vel møtt! - Vi gler oss til å sjå dykk. 

 

 

skuletilbod